Regulaminy


Pobierz

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej – Konkursu Wiedzy o Powietrzu i Zmianach Klimatu


Cel Olimpiady:

 • Popularyzacja wśród uczestników Olimpiady wiedzy o powietrzu, jego zanieczyszczeniach i zmianach klimatu.
 • Aktywizacja do podejmowania działań na rzecz czystego powietrza.
 • Wzbudzenie zainteresowania uczniów tematyką ekologiczną i motywacji do stałego pogłębiania wiedzy i działania na rzecz czystego powietrza.
 • Rozpowszechnianie bezpiecznego korzystania z narzędzi cyfrowych w edukacji.

1.  Organizator Olimpiady:

 1. Organizatorem Olimpiady jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działająca pod adresem ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: „NASK-PIB” lub „Organizator”), koordynator programu Edukacyjna Sieć Antysmogowa (dalej: „ESA”).
 2. Informacje o Olimpiadzie są dostępne na www.esa.nask.pl w zakładce: https://esa.nask.pl/olimpiada.

2.  Uczestnicy Olimpiady:

 1. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII (Uczestnik), w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U.2021.1082 t.j.).
 2. Przystąpienie do Olimpiady przez Uczestnika następuje w drodze zgłoszenia Uczestnika przez nauczyciela poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie: olimpiadaesa.nask.pl. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji znajdują się w załączniku nr 4 do Regulaminu. Termin rejestracji Uczestników trwa od 28.02. do 21.03.2022 r.
 3. Preferowane jest zapewnienie Uczestnikom przez nauczyciela możliwości wzięcia udziału w Olimpiadzie w budynku szkoły, chyba że nie pozwalają na to obowiązujące w terminie Olimpiady ograniczenia związane z funkcjonowaniem szkół z powodu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 lub też sytuacja osobista Uczestnika (przebywanie na kwarantannie itp.).

3.  Zasady ogólne:

 1. Olimpiada ma charakter ogólnopolski. Składa się z 3 etapów: etapu I, etapu II, finału.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 3. Olimpiada odbędzie się na platformie konkursowej Edukacyjnej Sieci Antysmogowej dostępnej pod adresem olimpiadaesa.nask.pl.
 4. Olimpiada będzie miała charakter interaktywny.
 5. Nad poprawnością przebiegu Olimpiady będzie czuwać Komisja powołana przez Organizatora.
 6. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 7. Czas trwania każdego etapu Olimpiady to 70 minut.
 8. Olimpiada będzie polegała na rozwiązaniu testu wiedzy wielokrotnego wyboru i innych zadań zgodnych z zakresem tematycznym Olimpiady udostępnionym na platformie konkursowej Edukacyjnej Sieci Antysmogowej: olimpiadaesa.nask.pl. Olimpiada na każdym etapie będzie się składała z 40 zadań.
 9. Uczestnik, jak również nauczyciel zgłaszający Uczestnika, przystępując do Olimpiady, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego warunków.
 10. Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

4.  Harmonogram Olimpiady:

I Etap

I Etap Olimpiady odbędzie się na platformie konkursowej Edukacyjnej Sieci Antysmogowej: olimpiadaesa.nask.pl w dniu 24.03.2022 o godzinie: 10.

Po godzinie: 11:10 test nie będzie dostępny. Uczestnicy, którzy otrzymają 80% punktów, awansują do kolejnego szczebla Olimpiady.

Nagrodą w I etapie jest awans do kolejnego etapu Olimpiady.

Ogłoszenie wyników I etapu pojawi się maksymalnie w ciągu 3 dni od daty I Etapu Olimpiady na platformie konkursowej: olimpiadaesa.nask.pl.

II Etap

II Etap Olimpiady odbędzie się na platformie konkursowej Edukacyjnej Sieci Antysmogowej: olimpiadaesa.nask.pl w dniu 07.04.2022 o godzinie: 10.

Po godzinie: 11:10 test nie będzie dostępny. Uczestnicy, którzy otrzymają 80% punktów, awansują do kolejnego szczebla Olimpiady. Jeśli 20% uczestników nie osiągnie wymaganego poziomu 80% poprawnych odpowiedzi, do kolejnego etapu zakwalifikuje się 20% uczestników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki.

Nagrodą w II etapie jest awans do kolejnego etapu Olimpiady.

Ogłoszenie wyników II etapu pojawi się maksymalnie w ciągu 3 dni od daty II Etapu Olimpiady na platformie konkursowej: olimpiadaesa.nask.pl.

Finał

Finał Olimpiady odbędzie się na platformie konkursowej Edukacyjnej Sieci Antysmogowej: olimpiadaesa.nask.pl w dniu 21.04.2022 o godzinie: 10.

Po godzinie: 11:10 test nie będzie dostępny.

Zasady rozstrzygnięcia Olimpiady znajdują się w punkcie 5 Regulaminu.

5.  Rozstrzygnięcie Olimpiady

 1. Laureatem Olimpiady zostaje Uczestnik, który otrzymał w Finale minimum 87% poprawnych odpowiedzi. II miejsce w Olimpiadzie – minimum 85% poprawnych odpowiedzi, III miejsce – minimum 82% poprawnych odpowiedzi. Jeśli żaden z Uczestników nie osiągnie wymaganej liczby poprawnych odpowiedzi w Finale, Laureatami zostaje 20% uczestników III etapu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w Olimpiadzie: I miejsce – 10% najlepszych wyników. II miejsce – kolejne 5% najlepszych wyników. III miejsce – ostatnie 5% z 20% najlepszych wyników w Olimpiadzie.
 2. Rozstrzygnięcie Olimpiady nastąpi nie później niż 09.05.2022 roku.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu Olimpiady zostanie opublikowana na stronie www.esa.nask.pl w zakładce „Olimpiada”. Nagrodzeni Uczestnicy oraz nauczyciel zgłaszający Uczestnika otrzymają ponadto informację o zdobyciu nagrody na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

5.1 Nagrody w Olimpiadzie

 1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych dla wszystkich laureatów Olimpiady,
 2. a dla 10 uczestników, którzy osiągną najlepsze wyniki, tj. najwyższy % poprawnych odpowiedzi w najkrótszym czasie realizacji zadań Olimpiady, przewiduje rzeczowe nagrody specjalne. Nagrody wraz protokołem odbioru nagrody zostaną przesłane na podany w zgłoszeniu adres Szkoły. Uczestnik zobowiązany jest do odesłania potwierdzenia otrzymania nagrody w terminie 30 dni na dane: Barbara Leśniczak, Zespół Edukacyjnej Sieci Antysmogowej – ESA, Państwowy Instytut Badawczy NASK, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa.
 3. Nagrody i dyplomy zostaną wysłane do dnia: 31.05.2022 roku.
 4. Przyznane nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

6.  Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Olimpiady jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB: iod@nask.pl.
 2. NASK-PIB będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Olimpiady w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym przez nauczyciela, który dokonuje zgłoszenia Uczestnika; dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika Olimpiady (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do celów związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa oraz udziałem w Olimpiadzie, w tym informowania o szczegółach organizacyjnych i ewentualnych zmianach w programie Olimpiady oraz w celu przesłania Uczestnikom, o których mowa w punkcie 5 Regulaminu, nagrody konkursowej i publikacji listy laureatów na stronie www.esa.nask.pl (opublikowana lista laureatów Olimpiady będzie obejmować imię i nazwisko, klasę i szkołę Uczestnika).
 3. Dane osobowe Uczestników Olimpiady mogą być udostępnione przez NASK-PIB podmiotom świadczącym NASK-PIB usługi lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, związane z obsługą Olimpiady i procesu rejestracji jego Uczestników; dane osobowe laureatów w zakresie: imię i nazwisko, klasa i szkoła, zostaną opublikowane na stronie www.esa.nask.pl.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Olimpiady i wysyłki nagród, jednakże nie dłużej niż 3 miesiące od ogłoszenia wyników Olimpiady.
 5. Uczestnikowi Olimpiady przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w tym celu należy poinformować organizatora Olimpiady na adres: olimpiada@esa.nask.pl .
 7. Wycofanie udzielonej zgody przed zakończeniem Olimpiady skutkować może niedopuszczeniem Uczestnika do udziału w Olimpiadzie lub jego odpowiedniej części; dotyczy to także niepodania przez Uczestnika danych wymaganych lub podania danych nieprawidłowych lub niekompletnych.
 8. Uczestnikowi Olimpiady przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe Uczestników Olimpiady nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania ani innego podobnego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

7. Postanowienia ogólne

 1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego regulaminu Olimpiady, jego odwołania lub przerwania w dowolnym momencie, bez podania przyczyny. Wszystkie zmiany będą publikowane na stronie www.esa.nask.pl w zakładce Olimpiada.
 2. Przystąpienie do Olimpiady jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Olimpiadzie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2 – Protokół odbioru nagrody

Załącznik nr 3 – Bibliografia Olimpiady

Załącznik nr 4 – Instrukcja rejestracji uczestników

Pobierz

Pobierz

Aneks do Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej – Konkursu Wiedzy o Powietrzu i Zmianach Klimatu z dnia 21 marca 2022 r. Pobierz

Pobierz

Aneks do Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej – Konkursu Wiedzy o Powietrzu i Zmianach Klimatu z dnia 24 marca 2022 r. Pobierz

Pobierz

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………………………………… w celu przeprowadzenia Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej – Konkursu Wiedzy o Powietrzu i Zmianach Klimatu organizowanego przez NASK – Państwowy Instytut Badawczy, z siedzibą przy ul. Kolskiej 12, 01-045 Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Potwierdzam zapoznanie się z treścią Regulaminu „Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej – Konkursu Wiedzy o Powietrzu i Zmianach Klimatu”, dostępnego na stronie esa.nask.pl w zakładce: https://esa.nask.pl/olimpiada oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Olimpiady jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB: iod@nask.pl;
 2. NASK-PIB będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Olimpiady w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym przez nauczyciela, który dokonuje zgłoszenia Uczestnika; dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika Olimpiady (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do celów związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa oraz udziałem w Olimpiadzie, w tym informowania o szczegółach organizacyjnych i ewentualnych zmianach w programie Olimpiady oraz w celu przesłania Uczestnikom, o których mowa w punkcie 5 Regulaminu, nagrody konkursowej i publikacji listy laureatów na stronie esa.nask.pl (opublikowana lista laureatów Olimpiady będzie obejmować imię i nazwisko, klasę i szkołę Uczestnika);
 3. Dane osobowe Uczestników Olimpiady mogą być udostępnione przez NASK-PIB podmiotom świadczącym NASK-PIB usługi lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, związane z obsługą Olimpiady i procesu rejestracji jego Uczestników; dane osobowe laureatów w zakresie: imię i nazwisko, klasa i szkoła, zostaną opublikowane na stronie esa.nask.pl ;
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Olimpiady i wysyłki nagród, jednakże nie dłużej niż 3 miesiące od ogłoszenia wyników Olimpiady;
 5. Uczestnikowi Olimpiady przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w tym celu należy poinformować organizatora Olimpiady na adres: olimpiada@esa.nask.pl;
 7. Wycofanie udzielonej zgody przed zakończeniem Olimpiady skutkować może niedopuszczeniem Uczestnika do udziału w Olimpiadzie lub jego odpowiedniej części; dotyczy to także niepodania przez Uczestnika danych wymaganych lub podania danych nieprawidłowych lub niekompletnych;
 8. Uczestnikowi Olimpiady przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Dane osobowe Uczestników Olimpiady nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania ani innego podobnego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

……………………………………………………………………..

Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego /Uczestnika Olimpiady

Pobierz

Pobierz

Załącznik nr 2

Protokół odbioru nagrody

 

Organizator Olimpiady NASK PIB przekazuje:

………………………………………………………………….…………………………………………………………..

(imię i nazwisko odbiorcy)

nagrodę w postaci …………………………………………………………………………………………………….
o wartości ………..…………………………………......…………………………....................................................
za zajęcie/osiągnięcie/zdobycie …………….…………………… miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Antysmogowej – Konkursie Wiedzy o Powietrzu i Zmianach Klimatu.

……………………………………………………………………………………………………

(podpis Organizatora Olimpiady) (podpis odbiorcy: imię i nazwisko)

Pobierz

Pobierz

Załącznik nr 3

Bibliografia Olimpiady

Książki

 1. Adamkiewicz Ł. i in., Smog: konsekwencje zdrowotne zanieczyszczeń powietrza, red. nauk. Mazurek H., Badyda A., PZWL, Warszawa 2018, rozdz. I (s. 17-29), XII (s. 147-156), XIII (s. 159-175), XIV (s.179-190).
 2. Archer D., przeł. Wiejacz P., Globalne ocieplenie: zrozumieć prognozę, PWN, Warszawa 2011, s. 9-14.
 3. Kleczkowski P., Smog w Polsce: przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, PWN, Warszawa 2020, rozdz. I (s. 13-24), II (s. 25-63), III (s. 64-131), VII (s. 272-310).
 4. Popkiewicz M., Kardaś A., Malinowski S., Nauka o klimacie, Sonia Draga, Katowice 2019, s. 1–43.
 5. Sorbjan Z., Meteorologia dla każdego: opowieści, teorie i proste doświadczenia, przeł. Zalewski I., Prószyński i S-ka, Warszawa 1996, s. 20–44.

Artykuły internetowe i materiały w formacie PDF

 1. Adamkiewicz Ł., Cygan M., Mucha D. i in.,Raport: Droga do czystego powietrza, link dostępu: https://polskialarmsmogowy.pl/wp-content/uploads/2021/06/Raport_Droga_do_czystego_powietrza_FINAL1.pdf
 2. Adamkiewicz Ł., Matyasik N., Smog w Polsce i jego konsekwencje, Polski Instytut Ekonomiczny, link dostępu: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/03/PIE-WP_5-2019.pdf
 3. Budziszewska M., Kardaś A., Bohdanowicz Z., Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu, Wyd. UW, link dostępu: https://wuw.pl/data/include/cms//Klimatyczne_ABC_Budziszewska_M_Kardas_A_Bohdanowicz_Z_red_2021.pdf?v=1625481918966
 4. Dlaczego Polska stała się europejską stolicą smogu?, Smogowe.info, link dostępu: https://smogowe.info/dlaczego-polska-stala-sie-europejska-stolica-smogu/
 5. Kojzar K., Raport NFZ: główną przyczyną większej umieralności w Polsce w 2017 roku był najprawdopodobniej smog, SmogLab.pl, link dostępu: https://smoglab.pl/raport-nfz-glowna-przyczyna-wiekszej-umieralnosci-w-polsce-w-2017-roku-byl-smog/
 6. Krótka historia smogu , „Przegląd”, link dostępu: https://www.tygodnikprzeglad.pl/wp-content/uploads/2020/02/smog-13-24.pdf
 7. Nowe normy jakości węgla wchodzą w życie – muły węglowe i najgorsze miały wreszcie nielegalne, PolskiAlarmSmogowy.pl, link dostępu: https://polskialarmsmogowy.pl/2020/07/nowe-normy-jakosci-wegla-wchodza-w-zycie-muly-weglowe-i-najgorsze-mialy-wreszcie-nielegalne/
 8. Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrznym zawieszonym w Polsce , red. Juda-Rezler K., Toczko B., Inspekcja Ochrony Środowiska, s. 75–83, link dostępu: https://www.gios.gov.pl/images/aktualnosci/Pyly_drobne_w_atmosferze.Kompendium_wiedzy.pdf
 9. Rola aerozoli w atmosferze ziemskiej, wpływ na klimat, Klimada 2.0, link dostępu: https://klimada2.ios.gov.pl/rola-aerozoli-w-atmosferze-ziemskiej-wplyw-na-klimat/
 10. Wandas M., Naukowcy udowodnili, że smog uczula. Jak tę alergię opanować?, SmogLab.pl, link dostępu: https://smoglab.pl/alergia-na-smog-podcast/

Multimedialne materiały internetowe

 1. Co wisi w powietrzu? , pokaz naukowy przygotowany w ramach 24. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, link dostępu: https://youtu.be/iXgOHrYm2v8
 2. Co wisi w powietrzu? – SMOG-talk , wykład przygotowany w ramach 25. Festiwalu Nauki w Warszawie, link dostępu: https://youtu.be/xkzsUxXVr-8
 3. Czy na pewno nie palisz? , pokaz naukowy przygotowany w ramach 24. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, link dostępu: https://youtu.be/L6FxtbpqXe0
 4. Jak działa miernik zanieczyszczenia powietrza? , pokaz naukowy przygotowany w ramach 24. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, link dostępu: https://youtu.be/guxrTzO2HyY
 5. Programowanie kontra smog , lekcja online przygotowana w ramach 25. Festiwalu Nauki w Warszawie, link dostępu: https://youtu.be/lpwyQHdP04Q
 6. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce, wykład Piotra Siergieja, link dostępu: https://youtu.be/q7eWqAInP78
 7. Zmiany klimatu powiązane z zanieczyszczeniami powietrza – cz.1, wykład dr. Jana Mizgajskiego, link dostępu: https://youtu.be/vFD5GRh6GDQ
 8. Zmiany klimatu powiązane z zanieczyszczeniami powietrza – cz. 2, wykład Marcina Popkiewicza, link dostępu: https://youtu.be/4kzIgAAr-BQ
Pobierz

Pobierz

Załącznik nr 4

Instrukcja rejestracji Uczestników do Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej – Konkursu Wiedzy o Powietrzu i Zmianach Klimatu

 1. Nauczyciel loguje się na stronie olimpiadaesa.nask.pl. Podczas logowania podaje swoje imię, nazwisko, adres e-mail i placówkę, w której uczy. Jeśli chce zarejestrować uczniów z więcej niż jednej szkoły, w pierwszym kroku wpisuje swoją szkołę główną.
 2. Po zalogowaniu się z listy rozwijanej dodaje kolejne szkoły. Uwaga! Bardzo ważne! Prosimy o właściwe przypisywanie uczniów do placówek.
 3. Uczniowie zgłaszani są przez nauczyciela i właściwie przypisywani do szkół poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie olimpiadaesa.nask.pl
 4. W formularzu zgłoszeniowym należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz jego adres e-mail, załączając niezbędne zgody dostępne w plikach do pobrania dostępne na stronie www.esa.nask.pl w zakładce Olimpiada. Zgody powinny być w formacie JPG lub PDF. Plik powinien być podpisany adresem e-mail ucznia – prosimy o dokładność w nazywaniu pliku.
 5. Zgłoszenia nauczycieli będą na bieżąco weryfikowane. Po weryfikacji zgłoszenia przez administratora Uczestnicy otrzymają informację o poprawnej rejestracji do wzięcia udziału w Olimpiadzie. Wiadomość będzie zawierała link do ustalenia indywidualnego hasła.
 6. Dane do logowania uczestnika:
  1. e-mail wskazany w zgłoszeniu,
  2. hasło ustalone indywidualnie przez uczestnika.
Pobierz